Volt Arnhem-Nijmegen

Nieuws

Inleiding

In deze nieuwsbrief stelt onze nieuwe co-regiolead Tineke Otter zich aan jullie voor, en ligt ze meteen een tipje van de sluier op wat er achter de schermen in een bestuursoverleg plaats vindt. Jeroen van Ginneken introduceert 'Thema Commissies', doet meteen een oproep voor deelnemers, en verwijst tussen neus en lippen door naar onze openstaande vacatures. Zo zijn we op dit moment op zoek naar een Fractievolgster (v/x/m). Het Communicatieteam is op bezoek geweest bij de raads- en fractievergaderingen in Arnhem. Vol trots vermelden we ook aan welke amendementen en moties de Arnhemse Volt fractie meegewerkt heeft tijdens de begrotingsvergadering. Tenslotte roept het bestuur in “Inclusie & Diversiteit” geïnteresseerden mensen op naar de themabijeenkomst van 13 december te komen.

Onze nieuwe Regio co-lead (duovoorzitter) Tineke stelt zich voor

Tineke Otter heeft een brede (project)managementervaring in de ‘not for profit’ sector. In het bijzonder de thema’s veiligheid, werken, wonen, jeugd en duurzaamheid hebben haar warme belangstelling. Organiseren zit haar in het bloed en dat stelt ze graag beschikbaar aan de prachtige VOLT beweging. Hoe beter de VOLT visie ingebed wordt in de gemeentelijke programma’s in onze regio hoe liever het haar is. Ze woont samen in een door hen zelf zo duurzaam mogelijk gebouwd huis en is trotse moeder van een studerende dochter. In de vrije tijd wandelt ze veel, kookt en eet (😊) graag biologische vega gerechten en bezoekt musea, concerten en steden.


Tineke Otter

Het bestuur (nog) beter georganiseerd

Op een zonnige zaterdag heeft het bestuur de organisatiekoers onder de loep genomen. Hoe actief moeten we zijn zodat niemand meer om de VOLT-visie heen kan. Op kleurrijke, inspirerende en actieve wijze hebben we samen onze koers verbeeld. Binnenkort horen we graag wat jullie ervan vinden. We doen het samen voor een duurzame en sociale regio Arnhem-Nijmegen nu en in 2040. Volt als schakel, mensen als drijvende kracht.


Tineke Otter

Bestuursoverleg

Foto van het bestuursoverleg

Thema Commissies

We gaan starten met iets nieuws: Thema Commissies. Regelmatig vraagt de fractie of de wethouder in Arnhem zich af wat het Volt standpunt is over een bepaald onderwerp. De commissies verzamelen wetenschappelijk onderzoek, (inter)nationale best practices en bedenken een antwoord. Ook als er geen directe vragen komen, kunnen commissies zich buigen over actuele thema's, bijvoorbeeld in Nijmegen of andere gemeentes. Dit is dan input voor het beleidsdocument en onze Social Media kanalen om nog meer mensen te bereiken. Er zijn commissies op de Volt thema's Slimme Overheid; Economische Renaissance; Sociale Gelijkheid; Wereldwijde Balans; Burgerkracht; Versterkt Europa. Wil jij helpen met het opzetten van (één van) deze commissies? Laat het weten via Arnhem-Nijmegen@volteuropa.org of kom naar één van onze evenementen.

Liever op een andere manier helpen? Kijk naar één van onze andere vacatures. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar een Fractievolgster (v/x/m).


Jeroen van Ginneken

Het Communicatieteam van Volt Arnhem – Nijmegen bezoekt de raads- vergadering

Als communicatieteam van Volt Arnhem - Nijmegen vroegen we onze nieuwe fractiemedewerker Faye Hartman of we een raadsvergadering en fractieoverleg konden bijwonen. Geen probleem zei ze, die zijn openbaar. Dus togen wij naar de raadsvergadering van 9, en het fractieoverleg van 14 november. De raadsvergadering was bijzonder omdat de begroting voor 2023 behandeld zou worden.

Voor mij was het de eerste keer in 20 jaar dat ik de Arnhemse raadszaal zag. Een belevenis, ook hoe Ahmed Marcouch de vergadering opende en leidde. “In derde persoon enkelvoud spreken graag!” tegen een raadslid die een collega direct aansprak. De spreektijd die elke partij heeft, werd zorgvuldig bijgehouden. Leuk was ook te zien dat zowel fractievoorzitter Niels Scholten en wethouder Maurits van de Geijn LHBTI+ kleuren droegen. De volledige avond heb ik niet bijgewoond. De stemming was voor mij een brug te ver.


Aangenomen amendementen en moties:

 • Amendement ‘’Suïcidepreventie toegankelijk voor iedereen’’ van de fracties Volt, GroenLinks, Arnhem Centraal, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie

 • Amendement ‘’Geef experiment ‘schuldenvrij’ een kans’’ van de fracties D66, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, DENK en SP

 • Amendement ‘’Uitbreiding structurele buitenlandse relaties’’ van de fracties DENK, Volt en PvdA

 • Motie ‘’In verbinding beginnen’’ van de fracties CDA, GroenLinks en Volt

 • Motie ‘’Antidiscriminatie en antiracisme aanpak’’ van de fracties GroenLinks, DENK, Arnhem Centraal, PvdA, Volt en Partij voor de Dieren

 • Motie ‘’Maatschappelijke organisaties steunen en verduurzamen’’ van de fracties CDA, D66, Arnhem Centraal, Volt en Denk

... en de fractievergadering

Maandag 14 november waren we bij de fractievergadering bij een van de fractievolgers thuis. De twee raadsleden, de twee fractievolgers, de fractiemedewerkster en een fractieondersteuner waren aanwezig. Op mij kwam het over als een bijeenkomst waar in korte tijd veel agendapunten afgetikt werden. Als leek duizelen de namen die over de tafel vliegen. Spannend is het verder te horen hoe samengewerkt wordt met andere partijen. En vers van de pers is het leuk te horen welke punten Volt mede-ingediend heeft tijdens de begrotingsvergadering van de vorige week.

Zowel raads- als fractievergadering kunnen door mensen van binnen en buiten Volt bijgewoond worden. Maar het is dan wel handig je interesse te melden bij Faye, door een mail te sturen naar fractie.arnhem@voltnederland.org.

Iris Vree en Michel Bergijk

Congres Provinciale Staten Gelderland

Gisteren werd in Rozet het eerste Gelderse Ledencongres gehouden! Geweldig te zien hoe Arnhem en Volt Gelderland elkaar kunnen versterken

Mede ook de inbreng van onze landelijke fractievoorzitter Laurens Dassen maakte het evenement een geweldig succes.


Een belangrijk onderdeel van het congres waren de verkiezingen voor de kandidatenlijst. Elmar Theune is onze nieuwe lijsttrekker. En mocht je het niet aan haar voornaam afzien, we hebben een vrouwelijk lijsttrekker!


De overige leden van de Gelderse lijst zijn:

David Eissens

Vera Buijs

Dennis Uenk

Julia Löhr

Ed Veldhuis

Esther Schenkelaars

Jan Maarten de Hoop

Nita Hermans

Roland van Vulpen

Noël Bos

Niels Cramer


Heb je nog ergens wat tijd voor Volt, Volt Gelderland kan alle hulp bij campagne nog gebruiken. Neem contact op met henk.vandonselaar@volteuropa.org.


Henk van Donselaar, projectleider verkiezingen Provinciale Staten Gelderland.

Bijeenkomsten

Volt Themabijeenkomst “Inclusie & Diversiteit”

De themabijeenkomst “Inclusie & Diversiteit” vindt plaats op dinsdag 13 december bij “Jessie D”, Korenmarkt 14 in Arnhem. De inloop is om 19:30, en de bijeenkomst begin om 20:00.


Wethouder Maurits van de Geijn van Arnhem zal de bijeenkomst openen.


Het programma is als volgt:

1. Hoe zorg ik dat elk kind veilig kan spelen? Bianca Hierck van Bijzonder in Arnhem;

2. Passen burgers met een beperking in de politiek? Nita Bouwman, kandidaatlid Volt voor de Provinciale Statenverkiezingen;

3. Inclusie, hoe organiseer je dat? Met Mohammed Bencheikh, bestuursadviseur inlcusie

4. Hoe diverser hoe creatiever?

Het zijn allemaal sprekers met een eigen inzicht op het zeer interessante en tevens divers onderwerp waarover we graag met je aan de slag gaan. Met de opbrengst van deze avond kan de commissie "Sociale Gelijkheid" gelijk aan de slag. Denk en doe je ook mee?

Bijeenkomst in Nijmegen

Op 10 januari 2023 zal de eerstvolgende bijeenkomst in Nijmegen bij Tierny’s Pub zijn. Op dit moment is het onderwerp nog niet bekend.


Introduction

In this newsletter, our new co-regional leader Tineke Otter introduces herself to you, and she immediately gives a hint of what goes on behind the scenes in a board meeting. Jeroen van Ginneken introduces 'political committees', immediately launches a call for participants, and casually refers to our vacancies. For instance, we are currently looking for a (preferable female) group follower (w/x/m). The communications team visited the council and parliamentary group meetings in Arnhem. We are also proud to mention which amendments and motions the Arnhem Volt group contributed to during the budget meeting. Finally, the board in calls on interested people to come to the theme meeting 'inclusion & diversity' on 13 December.

Our new co-regional leader (co-chair) Tineke introduces herself

Tineke Otter has broad (project) management experience in the 'not for profit' sector. She is particularly interested in safety, work, housing, youth and sustainability. Organising is in her blood and she likes to put that quality to work for the wonderful Volt movement. The better the Volt vision is embedded in the municipal programmes in our region, the better it is for her. She lives with her partner in a house they built themselves as sustainably as possible and is proud mother of a student daughter. In her spare time, she hikes a lot, enjoys cooking and eating (😊) organic vegetable dishes and visiting museums, concerts and cities.


The board (even) better organised

On a sunny Saturday, the board scrutinised its organisational course: how active should we be so that no one can ignore the Volt vision anymore? In a colourful, inspiring and active way, we visualised our tasks in this together. Soon we would like to hear what you think. We are doing it together for a sustainable and social Arnhem Nijmegen region, now and in 2040. Volt as the link, people as the driving force.

Theme Committees

We will start with something new: Theme Committees. Regularly the Municipality Fraction or the Alderman in Arnhem asks what the Volt position is on a certain topic. The committees gather scientific research, (inter)national best practices and come up with an answer. Even if there are no direct questions, committees can look into current topics, for example in Nijmegen or other municipalities. This is then input for the policy document and our social media channels to reach even more people. There are committees on the Volt themes: smart government, economic renaissance, social equality, global balance, citizen power, strengthened Europe. Would you like to help set up (one of) these committees? Let us know at Arnhem-Nijmegen@volteuropa.org or come to one of our events.

Rather help in another way? Take a look at one of our other vacancies. For example, we are looking for a (preferably female) group follower (w/x/m).


Jeroen van Ginneken

The communication team of Volt Arnhem - Nijmegen visits council meeting ...

As communication team of Volt Arnhem - Nijmegen, we asked our new group member Faye Hartman if we could attend a council meeting and group meeting. No problem, she said, they are public. So we went to the council meeting on 9 November, and the group meeting on 14 November. The council meeting was special because it would deal with the 2023 budget.

For me, it was the first time I had seen the Arnhem council chamber in 20 years. An experience, also how Ahmed Marcouch opened and led the meeting. "Please speak in third person singular!", to a councillor who addressed a colleague directly. Each party's speaking time was carefully monitored. It was also nice to see that both group chairman Niels Scholten and councillor Maurits van de Geijn wore lgbti+ colours. I did not attend the full evening. The vote was a bridge too far for me.


Amendments and motions adopted:

 • Amendement 'Suicide prevention accessible for everyone' amendment from Volt, GroenLinks, Arnhem Centraal, PvdA, Partij voor de Dieren and ChristenUnie groups;

 • Amendment 'Give experiment 'debt-free' a chance' by the D66, PvdA, ChristenUnie, Party for the Animals, Volt, DENK and SP fractions;

 • Amendment 'Expand structural foreign relations' by the DENK, Volt and PvdA fractions;

 • Motion 'Starting in connection' by the CDA, GroenLinks and Volt fractions;

 • Motion 'Anti-discrimination and anti-racism approach' by the GroenLinks, DENK, Arnhem Centraal, PvdA, Volt and Partij voor de Dieren fractions;

 • Motion 'Support civil society organisations and make them sustainable' by the CDA, D66, Arnhem Centraal, Volt and Denk groups.

Niels Venselaar speaks to the City Council
Maurits van de Geijn speaks to the City Council

...and the Municipal Council Group Meeting

On Monday, 14 November, we attended the group meeting with one of the group followers. The two councillors, the two group followers, the group assistant and a group supporter were present. To me, it came across as a meeting where many agenda items were ticked off in a short time. As a layperson, the names flying across the table were dizzying. It was also exciting to hear how people work together with other parties. And fresh off the press, it was nice to hear which points Volt had co-sponsored during the previous week's budget meeting.


Both council and political group meetings can be attended by people from inside and outside Volt. But it is then useful to register your interest with Faye, by sending an email to fractie.arnhem@voltnederland.org.

Iris Vree and Michel Bergijk

Members of the Municipal Council Group Meeting

Congress Provincial States Gelderland

Yesterday, Volt Gelderland had its members' congress. It was marvellous to see how Arnhem and Volt Gelderland can reinforce each other.Thanks also to the input of our national group chairman Laurens Dassen this event was a great success.


An important part of the congress were the elections for the list of candidates. Elmar Theune is our new political leader. And if you haven't concluded it on the bases of her first name, we have a female political leader!


The other candidates of the Gelderland list are:

Vera Buijs

Dennis Uenk

Julia Löhr

Ed Veldhuis

Esther Schenkelaars

Jan Maarten de Hoop

Nita Hermans

Roland van Vulpen

Noël Bos

Niels Cramer


When you have some time you want to invest in Volt, Volt Gelderland can use all the help it can get during the campagne. Contact henk.vandonselaar@volteuropa.org.


Henk van Donselaar, project leader elections Provincial States Gelderland.

Meetings

Theme meeting 'Inclusion and Diversity'


The theme meeting 'inclusion & diversity' will be held on Tuesday 13 December at Jessie D, Korenmarkt 14 in Arnhem. The walk-in is at 19:30, the meeting starts at 20:00.


Alderman Maurits van de Geijn from Arnhem will open the meeting.


The programme is as follows:

 1. How do I make sure every child can play safely? Bianca Hierck from Bijzonder in Arnhem.

 2. Do citizens with disabilities fit into politics? Nita Bouwman, candidate member Volt for the Provincial Council elections.

 3. Inclusion, how to organise it? With Mohammed Bencheikh, administrative adviser on inclusion.

 4. The more diverse the more creative?

These are all speakers with their own insights on the very interesting and also diverse topic we would like to discuss with you. With the proceedings of this evening, the committee "social equality" can start right away. Do you also want to participate?


Meeting in Nijmegen


On 10 January 2023, the next meeting will be in Nijmegen at Tierny’s Pub. At the moment, the topic is not yet known.

Volt Arnhem-Nijmegen, dit is wie we zijn!


Het beste van Europa, lokaal

Een betere wereld begint in je eigen regio

Volt is een pan- en pro-Europese politieke partij. Als Europese beweging zijn wij in alle landen van Europa actief. Toch zijn wij lokaal opgebouwd: al onze leden behoren tot een regionale afdeling. Zo kan iedereen meedoen en is Volts Europese ambitie geen theoretisch plan, maar tastbaar en verenigbaar in steden en gebieden. Zo kun je lokaal samenkomen om de wereld te veranderen.